Informácie o spracúvaní osobných údajov - dotazník nižšie

Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom a spracovávateľom osobných údajov je Karol Halgaš-Infrakúrenie, so sídlom Ladovo 5587/13, 984 01 Lučenec, IČO 444 55 22, Zodpovedný za spracovávanie údajov - Karol Hlagaš, info@infrateplo.sk, telefónne číslo: 0918738232.

Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné. Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

Uplatňovanie nárokov spoločnosti

Spoločnosť spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti. Oprávneným záujmom spoločnosti je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti. Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

Plnenie zákonných povinností spoločnosti

Spoločnosť spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou NAY. Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti : a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle d). Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Odoslaním dotazníka súhlasíte so spracovaním poskytnutých osobných údajov.

Nechce sa vám vypisovať dotazník? Žiadny problém stačí zadať telefonický kontakt a odoslať. My Vám zavoláme.

Firma:
Meno:
Priezvisko:
Telefón:
E-mail:
Druh stavby:Typ stavby:

Zloženie obvodového muriva:
Tepelná izolácia:

Popis okien a zloženie obvodového muriva:
Lokalita, kde sa objekt nachádza:
Vykurované miestnosti:
Druh dĺžka šírka výška
Vložte kód (opíšte kód z tmavého políčka):
»